Bedriuw yn Byld

Wa bist? Ik bin Ale de Jager, ielfisker op it wetter tusken Grou en Drachten.
Wêr hast it op ’t stuit drok mei? Ik bin no dwaande mei it ielrikjen. Ik rikje alle wiken sadat ik farske rikke iel oan hûs ferkeapje kin.
Wat is sa moai oan dyn wurk? It altyd bûten wêzen. Midden yn ‘e natuer en dwaande wêze te kinnen mei wat je it leafste dogge: Fiskje!!