Bedriuw yn byld

Wa binne jim? Bauke en Adri Hallema fan de Troefmarkt
Wêr binne jim no mei dwaande? Hjoed is ús súteldei. Foar de klanten út de omlizzende doarpen sykje we hjoed de boadskippen by-elkoar en dan bringt Bauke se lâns.
Wat is it moaie fan jim wurk? Mei minsken omgean, der is gjin dei gelyk. It belutsen wêze, by in protte dingen dy’t yn it doarp barre.