Bedriuw yn byld

Wa bisto? Liesbeth Hiddema fan Skelp Webdesign.
Wêr hast it op ’t stuit drok mei? Bonbio.nl is mei âld en nij krekt yn ‘e loft gien, en ik sil no û.o. oan ‘e slach mei in webstek foar ekologyske farve.
Wat is sa moai oan dyn wurk? De kombinaasje fan kreativiteit, technyk en funksjonaliteit; Ik haw hjir echt myn draai yn fûn.