Beammen plantsje

In oantal mannen is op it stuit drok dwaande mei it plantsjen fan beammen. Oan de Oeriselsestrjitwei wurde tolve flapperypen plante. Mei dizze aksje kompensearret Doarpsbelang de kap fan trije beammen yn it doarp.