Beammekweker Jelle

Yn Idaerd sit sûnt koart de jongste beammekweker fan miskien wol hiel Fryslân. De seis jierrige Jelle de Vries ferkeapet ikebeammen, kastanjebeam en Esdoorns.
Alles fan eigen kweek. It earste wat er moarns docht as er fan bêd komt, is de karre oan ‘e dyk sette. En hy is moarns betiid. (Foar 7 oere hat er de karre al stean) Keapers mei hjir de beamkes útsykje sels bepale wat se foar de beamkes jaan wolle.