Bartle de sinnepanieleman

Hawwe jim wolris yn ’t doarp sjoen hoefolle sinnepanielen der op ‘e dakken sitte? Alle moannen sammelt Bartle de standen fan de panielen. Troch al die sinnestrielen, sjocht de enerzjynota fan dizze húshâldens der in stik sinniger út.