Banketstavenferkeap

Freedtejûn begjint mei lekkere Sinteklazewille
Harkje dus goed nei jim doarskille.
De aktiviteitenkommisje komt lâns mei banketstaven en sil jim fertelle
dat fan de opbringst de yntocht fan Sinteklaas wurdt betelle.