Ballonfarre

Foarige wike koe it ballonfarre om it minne waar net troch gean.
Mar justerjûn koe dan dochs trochgean. In soad doarpsgenoaten genoaten fanôf de grûn fan dit skouspul. Fanút de loft hiene oaren wer in skitterend gesicht oer de omjouwing. Flean mar mei