Baggeren fan Swin

It Swin wurd op’t heden baggere. Fan dit wurk hat Siep van Lingen in moai filmke makke.
Hoewol it farwetter net stremt is moatte boatsjefarders wol rekken hâlde moatte mei op ûnthâld.
It baggerwurk rjochting Grou duorret oant begin maaie. Heal Juny wurdt der begûn mei baggerjen rjochting de Swette.