Back to the nineties

De Frânske revolúsje is wer efter de rêch. It publyk fan de achtbaan is op hús oan.  Anton Heyboer en syn breiden sitte grif mei ien fan de njoggen teesekjes oan de tee. De merke, it wie wer tige slagge.
Hawwe jim noch leuke foto’s, dy’t jim mei diele woll? Mail se dan nei redactie@reduzum.com