Babyboom ?

In liket wol dat der in berteweach plakfynt yn ús doarp. Op 1 april 2008 hiene we 543 manlike ynwenners en 539 froulju. Mar mei de bertes fan al dy famkes liket it ferskil no aardich lytser te wurden.