Baanfegers socht

It iis op iisbaan is in pear sintimeter dik. Mar de leit te folle snie op om te riden. De iisklub is driuwend op syk nei frijwilligers dy’t mei helpe wolle om de baan te fegen. Sels graach ark meinimme.
It stik dat klear is, hjir kinne de bern al fêst op ride.