B. de Leeuw, flora en fauna onderzoek

Bartle de Leeuw
Oan it Swin 5
9008 RE Reduzum
06-49714469
liuw@nedsight.nl

 


Flearmûs ûndersyk
Ik hâld mij dwaande mei flearmûs ûndersyk, wer by ik sjoch nei wat foar soarten flearmûzen binne der en wat dogge hja it hâld wol yn dat soks bij tsjuster bart.
It wurk wurdt dien yn foar ekologyske advysburo’s, dy’t de opdracht krije fan wenningbouferienigingen en fan partikulieren dy’t mei de huzen oan de gong wolle. Dit kin wêze sloop, in nij dak (isolearje) of renovaasje. Dan wurdt er sjoen of der ek beskerme bisten húsmanje. Dat kinne flearmûzen wêze, mar ek toerswellen (gierzwaluw) en mosken. At hja soks oantreffe, dan moatte hja der maatregels foar nimme dat de bisten nei de tiid der wer werom komme kinne.

Derneist hâld ik my dwaande mei planten ynventarisaasje foaral yn natuergebieten fan it Fryske Gea.
Hjir wurdt sjoen as bepaalde planten der nôch binne, soks hat wer te krijen mei subsydzje foar it ûnderhâld fan de gebieden (natuerterreinen)