Aytta state

Yn Reduzum en omkriten stean in oantal pleatsen en huzingen mei histoaryske namen. De Aytta state is ien fan dizze. Dizze pleats wie yn de 15e iuw eigendom fan it geslacht Aytta. De ferneamde politikus Viglius van Aytta (1507-1577) hie in tal gebouwen yn syn besit.