Standaard afbeelding

Wilma

Geslaagde kaatsdag

Wat was het gisteren een geweldige kaatsdag voor kaatsvereniging Jan Reitsma. Mooi weer, veel hulp van de vrijwilligers en bestuursleden en blokjelopers. Alles mede mogelijk gemaakt door de broers Wilco en Sjoerd De Boer als sponsors. Zeker niet te vergeten…

Ynleverje kopy Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept wat jim graach diele wolle as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 19 augustus wer by de redaksje…

Hast al heard fan it Fe*stipe*val?

It gûnzet troch de buorren: it Fe*stipe*val fan 3 o/m 6 septimber! In benefytaksje foar ús ûndernimmers. Let op:it Fe*stipe*val is foar en troch de eigen ynwenners fan Reduzum, Friens en Idaerd/ Eagum.Hoe sit dat no krekt, en wa hat…

Lêste lekkerbekjes fan fiskboer Ynze

Der wiene hjoed net soad oare ‘Kaper’s’ op de kust, dus koe fiskboer Ynze foar lêste kear syn lekkerbekjes, bakte hearings, bokking en oare  fisk oan de man bringe yn Reduzum. Nei sa’n 53 jier giet er no mei pensioen. .

Nacht oan it Swin

Hjoed in moai stikje poëzie ùt eigen doarp. In prachtich gedicht ‘ Nacht oan it Swin‘ út de bondel ‘Sân Wylgen’ fan skriuwster Baukje Wytsma, en in moai sfearplaatsje fan Cobi Posthumus. Genietsje jim mei dit moaie waar ek fan…