Standaard afbeelding

Wilma

Flesse-aksje Idaerd

Oekraine leit oer de kop, (sjoch flagge) dêrom woe Femke de Vries graach helpe. Se rûn ôfrûne wike by de doarren del yn Idaerd. It staasjejild dy’t dat opsmyt hat se donearre oan giro 555. 

Fûgelhokjes meitsje

Yn maaie lizze alle fûgeltsjes in aai. Mar dan is it wol noflik as der genôch wengelegenheid is foar de fûgeltsjes. It idee ûntstie by it ôfskied nimmend DB lid Marga. Yn coronatiid wie der net soad ferdivedaasje foar de…

Laadpaal nodig, maar geen eigen oprit

Wie (binnenkort) een elektrische auto heeft maar geen mogelijkheid heeft om de auto op privéterrein te parkeren, kan tóch een laadpaal aanvragen. Hoe zit dat? Aanvragen kan via www.laadpaalnodig.nl. Bij aanvraag zal de gemeente Leeuwarden dit honoreren. U krijgt geen…

Hoe is er gestemd?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was de PvdA de grootste partij op het stembureau in Reduzum. Voor de overige uitslagen zie in de nieuwe Linepraat!

Versmarkt, van 14.00 tot 16.00!!

Het zal toch niet waar zijn, dat er morgen te veel sneeuw ligt om de eerste markt te houden? Dat kan toch niet in april…. De organisatie gaat er vooralsnog vanuit dat het gewoon door kan gaan, iedereen heeft er…

It is wer tiid om te keatsen!

It nije keatsseizoen fan keatsferiening Jan Reitsma giet snein 10 april fan start, fan 13.30 oant 14.30 oere op it sportfjild. Der is in keatsclinic troch Team Fjoer en Puur Passie foar alle bern fan 6 jier ôf (dus ek…

Versmarkt

Fan freed 1 april ôf sil der alle earste freeds fan de moanne, fan 14.00 oant 17.00, wer in Versmarkt wêze. Ek no wer op it pleintsje fan Iel en Mear fan Ale en Marjan de Jager, Oan it Swin…

Spring is in the air

De lamkes hawwe de maitiid yn ‘e kop. No mei it moaie waar kinne se oerdei lekker it lân yn. De lamkes fan Mennno Wiersma springe fan blidens net allinnich yn de loft, mar wolle al healwiizjend ek ‘meilifte’ by…

Inzameling route klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u in de milieustraat Grou alleen op woensdagmiddag inleveren. Maar drie keer per jaar komt Omrin langs met de chemokar. Hier lever je GRATIS jouw chemisch afval in. Volgende week komt hij langs in Reduzum en Idaerd. Op…

Palmpasen

Zondag 10 april 2022 is het Palmpasen. Om 11.00 wordt er verzamelt bij de kerk van Reduzum. Voor de kinderen wordt er een verhaal voorgelezen in de kerk, daarna gaan ze onder begeleiding van het kinderkorps Takostu in optocht door…