Standaard afbeelding

Sietie

Legen oud papier containers

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…

Legen oud papier containers

Let op deze maand niet op woensdag vanwege Koningsdag! Wilt u, als donderdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en…

Legen oud papier containers

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…

Redaksje Gearkomste

Moandeitejûn 14 maart hat de ynternetgroep fan reduzum.com in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën of tips foar de site, moat der wat feroare wurde, of binne der oare saken dy’t we beprate moatte? Jou it troch oan de redaksje, wy kinne…

Legen oud papier containers

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…

Legen oud papier containers

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…

Oud papier containers legen

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…

Piten yn Friens

Dit jier spitigernôch gjin sinteklaasfiering mei-elkoar yn it Lokaeltsje foar de bern fan it jeugdwurk. De Piten gongen mei de Sietiebus in slach troch Friens, om de bern thús op te sykjen. Op dizze manier krige elk bern de oandacht….dit…

Laatste leging huidige oud papier containers

Woensdag wordt de huidige papiercontainer voor het laatst geleegd. Zorgt u ervoor dat de ‘oude’ container woensdagavond aan de weg staat, zodat hij nog geleegd wordt. Donderdag wordt de lege container opgehaald door OMRIN. Als u de bak vol heeft…

Oud papier containers legen

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden, er om denken dat:– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.–…