Audysjes Theatergroep Fier

Theatergroep FIER organisearret op sneon 13 novimber in audysje/gearkomste foar spilers en sjongers. It programma is op de boppeseal Kafee Bar de Welp:  
09.30 oere kofje en praatsje 
10.00 – 12.00 oere audysje spul 
13.00 – 13.45 oere gearkomste foar koarleden (gjin audysje). 
Belangstellende spilers of sjongers dy ’t harren noch net opjûn hawwe, binne ek fan herte wolkom! Graach efkes trochjaan fia: info@theatergroepfier.nl