At in jas prate koe…

Nei de merke bliuwt der altyd in soad hingjen oan de kapstok fan it kafee. Mar der reitsje ek wol klean fuort. Sa ek de jassen fan Trea en Coos. Lokkich ha se beiden harren jas werom. No moat de wite jas noch te plak.