Asfaltearjen fan dyken Idaerd

Freed 10 april wurd dykfak Tjaerderdyk en Friesmawei asfalteare.
De dyk rjochting Idaerd/ Eagum en Wirdum is dan ôfsluten.