As kat en hûn

As bêste maten rinne se de dyk út. Dizze hûn fynt it mar wat moai as er útlitten wurdt. De kat giet dan gesellich mei in blokje om.