As in fûgel sa frij

Sweve troch de loft mei allinnich de stilte om je hinne… Of meitsje it spannend en doch in ‘tandemsprong’. Mooglikheden genôch by in ballonfeart fanút Reduzum. Hendrik Zijlstra kin dit allegear foar jo mooglik meitsje. www.ballonvarenuitreduzum.nl