Aquatunnel

Noch mear moandeitemoarnleed. Fytsers koene fan ‘e moarn gjin gebrûk meitsje fan de fytstunnel ûnder de Snitserdyk. In boatferbining soe in oplossing wêze. Mar je moasten no lavearjend mei de fyts oer de grutte dyk nei de oare kant.