Appelsmots meitsje

Amers fol appels, in soad etûsjaste bern en in protte help fan âlders. Nei in moarn appels skile, snije en siede koene de bern allegearre mei in potsje fol smots nei hûs. Ek koe der noch smuld wurde fan appelflappen.