Antikrakers yn Greidhôf

Yn ôfwachtsjen fan de ferkeap fan de Greidhôf is dizze no tydlik bewenne. It binne minsken, dy ’t der troch Ad Hoc Beheer út Swolle delsetten binne.