Anneke Rune Hennie

Kear dyn gesichtsje nei de sinne
Fiel Gods leafde om dy hinne
Strielje, libje, ferwûnderje dy
Laitsje yn alle talen en ha wille
Wit dat wy altyd
mei dy meirinne sille