ANBO draait Hel van ’63

Freed is yn Raerd de jiergearkomste fan de ANBO. Nei it offisjele gedielte, mei ûnder oare in bestjoersferkiezing, sil de film De hel van ’63 toand wurde.