Amke Kersten

My de berte fan dy, is der samar noch in machtich minskje by.