American Summer

It liket op ’t heden wol hjerst, mar 2 july wurdt in simmerske dei, dat is wis. Swin.Swette hâldt dan in American Summer-feest foar de trije doarpen. It middeisprogramma is foar de bern en is fergees.