Amateurjûn 2008

De bern fan skoalle hawwe drok oan it oefenjen west foar de amateurjûnen. Justerjûn stiene de bern fan de ûnderbou op de planken. En jûn binne de bern fan de midden- en boppebou oan bar. Alle heiten, memmen, pakes en beppes binne wolkom. Foto’s