Alwer in jier âlder

Let op ‘e jûn stienen de freonen al by him op it hiem. As dan de baas fan ’t spul net thús is, kin it jongfolk syn gong mar gean. In grutte pop wurdt fol lucht blaast. In man mei stok en griis hier, gjin fergeliking mei de jonge jierrige, of it soe it begjinnende búkje wêze moatte.