Alwer in Fries

Dizze kear gjin rôze mar blauwe ballonnen yn ‘e Haedstrjitte. Reduzum hat der wer in wûnderke by. Op 29 april is Camille Louis berne. Soan fan Maarten Schellevis en Marsha de Vries.