Alvestêdentocht op in skateboard

Jappy Toering is juster mei 4 freonen begûn oan in alvestêdentocht. Net op redens mar mei skateboard. Yn trije dagen tiid sille se op har skateboard jild ynsammelje foar Warchild. 27 augustus komme se op de Bonkefeart oan. De skate Hyves