Alve stêden yn Alve moannen

De Alvestêdeferiening bestiet dit jier 100 jier. It hiele jier troch wurdt der feest fierd. In stik fan de Alvestêderûte is de Zwette. Littenseradiel en Boarnsterhim hâlde dêrom hjir op 15 febrewaris tegearre in Alvestêdekuier..