Alles út de kast foar jiergearkomste

Op de jiergearkomste fan de Vrouwen van Nu waard net allinnich alles út de kast helle mar ek fan souder. De ponghâlder kaam mei de sifers foar it ljocht en de skriuwster die út de doeken wat der it ôfrûne jier dien wie. Ek gong de biezem troch it bestjoer.
Nei it skoft naam Sytze Broersma de froulju mei nei souder foar de lêste ynfo fan dizze jûn.