Allegear televyzje

Op woansdei 17 juny hawwe de bern fan de Trije doarpen skoalle in prachtige musical opfiert. De optredens wiene op ferskate plakken yn it doarp.
It wie super fijn dat it publyk manmachtich oanwêzich wie en de bern stipe ha by de útfiering. Fan de musical binne troch Miranda Krabbendam en Siep van Lingen moaie foto reportages makke. Genietsje der fan.