Allegear oaljekoeken

Fannemoarn waarden troch fertsjintwurdigers fan de doarpsbelangen oaljekoeken útsutele. De opbringst is dit jier foar Doarpsbelang Friens. Dêr binne dizze mannen dan ek tige wiis mei.