Allegear famylje

Idaerder Wybo Palstra hat as hobby genealogy. Hy hat in programma op syn kompjûter mei in eigen database fan ûngefear 370.000 minsken. It programma kin dan foar him útsykje wa’t famylje fan inoar is. Sa kin it samar wêze dat je famylje fan in reedrydster of ien mei in tsjuster ferline binne…. Lês mear hjiroer yn Linepraat of wolle jim in kertiersteat fan jim eigen famylje? Nim dan kontakt op mei wybo.palstra@planet.nl