Alle Jan nei PC

Foar de twadde kear sil Alle Jan Anema moarn mei dwaan oan de PC yn Frjentsjer. Op it Sjûkelân sil hy mei syn maten Jan Dirk de Groot en Renze Pieter Hiemstra keatse. PC in Franeker