Alle Jan Anema sprekt op jierfergadering Kv Jan Reitsma

De jierfergadering fan Keatsferiening Jan Reitsma stiet foar tiisdeijûn 26 maart op it programma.
Nei it offisjele diel, sil âld-Redúster Alle Jan Anema fertelle oer syn PC winst yn 2017.
Wês wolkom!