Ale

Dyn hantsje yn dat fan my,
sa rinne wy hân yn hân
as broer en sus in izersterke bân.
Ik bin alwer wat grutter
en do bist noch sa lyts
do bist myn leave broerke,
in freonstje foar altyd.