Aldste ûndernimmer wurdt 70

Hjoed wurdt de âldste ûndernimmer fan ús doarp 70 jier. Hy tinkt net heal oan ophâlden. Dat foar in lekkere ierappel of in boskje blommen kinne jo yn de takomst noch hieltyd terjochte by Rients Gercama.