Alderhelp wichtich foar skoalle

In skoalle kin net sûnder de help fan âlders. Dizze moanne is der binnen en bûten skoalle wer in soad wurk ferset. Bygelyks de sânbak, dy’t in grutte “metamorfose” krigen hat. De bern hawwe der al in protte wille fan. En dêr dogge je it foar. Dank je wol alle heiten en memmen. Foto’s