Alde klean

ROTO komt jûn by jimme oan de doar om âlde klean op te heljen. Jim dus de kast wer kreas en ROTO in ekstra bûssint!