Alde filmbylden

Tresoar is dwaande mei it digitalisearjen fan filmkes út it doarpsargyf.
Alle films binne yn de takomst dan digitaal te bewûnderjen.
Sa ek dizze film makke tussen 1960- 1970 fan de Trije doarpen.
Wa herkend harsels??