Alde dia’s digitaal

Faaks hawwe jo noch dia’s yn in doaske lizzen, dy’t jo graach op dvd hawwe wolle. De argyfgroep wol se graach foar jo ynskanne. En wa wit, smyt dit foar beide partijen dan in win/win situaasje op.