Alde bylden fan trije doarpen

In soad oh’s en ah’s hearden je dizze middei by Swin.Swette dy’t in âlde doarpsfilm út 1966 sjen liet op har nijjiersby-ienkomst. In feest fan werkenning foar it grutte tal besikers.
Minsken dy’t dizze film graach ha wolle kinne him foar €7,50 bestelle by info@swinswette.nl