Ald papier ophelje

Sneon 28 novimber wurdt it âld papier wer ophelle. Sette jim it foar njoggen oere klear oan de dyk?