Ald papier ophelje

Yn 2008 is der 98.480 kilo âld papier ynsammele. Foar it earst yn in jier as fiif giet de opbringst wer omheech. Sneon komme se wer lâns. Fan de opbringst genietsje we allegear.