Ald papier ophelje

Reklamefolders as âlde kranten. Ek yn de skoalfakânsje helje âlders fan de skoalbern it âld papier op. Set it dêrom woansdei oan de dyk. Wa sille der dizze moanne it âld papier ophelje?